Algemene voorwaarden

Bestelt u producten en/of diensten via de website van koemikoemi, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

A. Het bedrijf
Danny Juchtmans
Kerkstraat 20                 
3053 Haasrode
België
koemikoemi@gmail.com

BTW BE 0733 248 239

Per e-mail 24 uur bereikbaar via koemikoemi@gmail.com
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
016 40 01 30

B. Identiteit en Mission Statement Koemikoemi
Achter Koemikoemi staat D Sign Graphics bvba. En achter deze vennootschap, staat haar zaakvoerder, grafisch ontwerper Danny Juchtmans. Danny’s passie is ontwerpen, vormgeven en concepten bedenken. Een rode draad doorheen zijn werk zijn de vele, op maat gemaakte wenskaarten voor zijn kinderen en familie. Stilaan groeide deze passie uit tot persoonlijke geboortegeschenken, hier en daar een in opdacht uitgewerkte prent voor een huwelijk of verjaardag. Tussen het werk als grafisch vormgever door, liggen de pen, het podlood of de stift nooit ver. Met veel liefde en plezier, maar vooral met een onuitputtelijke drang naar perfectie en originaliteit wordt er dagelijks gezocht naar nieuwe illustraties,  kleurcombinaties en grappige titels.

Danny is continu bezig het assortiment binnen de eigen bedrijfsdoelstellingen uit te breiden en te verfijnen. Hij streeft ernaar om de collectie ieder jaar uit te breiden en voor te stellen op de jaarlijkse opendeur in eigen huis.

C. Privacyreglement
Alle door u ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Koemikoemi. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd van zodra u via de site kenbaar heeft gemaakt deze mails te willen ontvangen.
Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar koemikoemi@gmail.com.

Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden

U kan ten allen tijde verzoeken om toegang tot uw gegevens, teneinde een aanvulling, verbetering of schrapping te vragen. 

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Koemikoemi. Deze voorwaarden zijn via de site www.koemikoemi.be te raadplegen of schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Koemikoemi zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast.
2.3. De prijzen als vermeld in de prijslijst zijn de juiste, onder voorbehoud van eventuele reken- of typefouten.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door Koemikoemi.
2.5. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de werkwijze die geldt en uitvoerig op deze site staat omschreven voor het bestellen van een bepaald product of bepaalde dienst. Het negeren van de werkwijze kan vertraging of fouten in levering opleveren.
2.6. Koemikoemi is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn vermeld in euro’s.
3.2. Indien de betaling wordt herroepen of achterwege blijft, bent u Koemikoemi het openstaande bedrag onverminderd verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-.
3.3. Indien uw betaling in gebreke blijft, is Koemikoemi gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1. Leveringen van kleine bestellingen onder briefomslag worden uitbesteed aan de Post. Grotere bestelling worden verstuurd met een gespecialiseerde koerierdienst.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van de Post en de gespecialiseerde koerierdienst van toepassing.
4.3. De bestellingen worden uitgevoerd onder voorbehoud van overmacht en technische storingen bij Koemikoemi of haar directe onderaannemers/leveranciers.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd of voortgezet in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren of in duidelijk gecommuniceerde (vakantie)perioden.
4.8. Koemikoemi is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.6. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.7. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven (mail)adres of (mail)adressen. Koemikoemi is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en/of wanneer deze adressen zijn veranderd, verkeerd opgegeven of welke wijze dan ook niet bereikbaar zijn.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering aan de vervoerder.

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Koemikoemi en dienen door u te worden gerespecteerd.
6.2. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Koemikoemi en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Koemikoemi behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid
7.1. Klachten met betrekking tot geleverde produkten dienen binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Koemikoemi gericht te worden.
7.2. Bij tijdige ontvangst van dergelijke geschreven klacht, zal Koemikoemi nazicht doen. Indien zou blijken dat de klacht gegrond is, zal KoemiKoemi, naar goeddunken ofwel de geleverde producten vervangen ofwel de overeenkomst ontbinden door terugbetaling van de betaalde aankoopprijs.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1. Voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Koemikoemi en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met Koemikoemi, is Koemikoemi niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft Koemikoemi het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Koemikoemi verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Koemikoemi kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 10. Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals alle ontwerpen, illustraties, teksten en (grafische) mogelijkheden van en uitingen op de website zijn eigendom van Koemikoemi. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Koemikoemi. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Koemikoemi.

© 2010 - 2020 koemikoemi | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel